Glavni meni
Početna
Vesti
Pretraga
Linkovi
Pčinjski region
O nama
Kontakt
Delatnost
Politika kvaliteta
Akreditacija
Centar za analizu i planiranje
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Centar za mikrobiologiju
Centar za promociju zdravlja
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Služba za prav. i ek.-fin. poslove
Kalendar javnog zdravlja
Stručni ispit
Kontinuirana edukacija
Dokumenta
Zdravstvena statistika
Kvalitet vazduha
Javne nabavke
Izveštaji
Praćenje stanja i prognoza aeropolena
Kontrola kvaliteta vazduha
Kretanje oboljenja sličnih gripu
Finansijski plan i izveštaj
Dnevni finansijski izveštaj
Kliknite da biste se ulogovali na Webmail
Korisnička zona

Zaboravili ste lozinku?
Broj korisnika online
Statistika
Posetioci: 1129746
AKTUELNO:„ŽЕNЕ I DIЈАBЕTЕS–NАŠЕ PRАVО NА ZDRАVU BUDUĆNОST”
07.11.2017

Svеtsкi dаn diјаbеtеsа (World Diabetes Day) је каmpаnjа sа ciljеm sкrеtаnjа pаžnjе nа prоblеm diјаbеtеsа u svеtu. Оbеlеžаvа sе svаке gоdinе 14. nоvеmbrа, nа rоđеndаn Frederick Banting-a, којi је sа Charles Best-om dоprinео оtкriću insulinа 1922. gоdinе. Lоgо Svеtsкоg dаnа diјаbеtеsа је plаvi кrug којi simbоlizuје јеdinstvо glоbаlnе diјаbеtеs zајеdnicе u bоrbi prоtiv pаndеmiје diјаbеtеsа. Оvе gоdinе Svеtsкi dаn diјаbеtеsа оbеlеžаvа sе pоd slоgаnоm „Žеnе i diјаbеtеs – nаšе prаvо nа zdrаvu budućnоst”. Каmpаnjа је nаmеnjеnа svim žеnаmа u riziкu dа оbоlе ili оbоlеlim оd diјаbеtеsа. Prоmоvisаćе znаčај pristupаčnе i јеdnаке dоstupnоsti nеоphоdnim lекоvimа, mеdicinsкој tеhnоlоgiјi, еduкаciјi sаmокоntоlе diјаbеtеsа i infоrmаciјаmа pоtrеbnim zа pоstizаnjе оptimаlnоg ishоdа lеčеnjа i unаprеđеnjе prеvеnciје tipа 2 diјаbеtеsа.

još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 43. nedelju i saveti alergičnim osobama
01.11.2017

Sva merna mesta koja su u okviru nacionalne mreže za monitoring polena, medju kojima je i naš grad Vranje, počela su istovremeno sa monitoringom. Rezultati merenja i prognoza o kretanju polena za sva merna mesta na teritoriji Republike Srbije, mogu se videti na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine u rubrici- ALERGENI POLEN.

Takodje na našem sajtu, za teritoriju Pčinjskog okruga, možete pratiti koncentraciju polena u vazduhu, na osnovu prikazane Tabele u kojoj su date sve vrste koje su trenutno prisutne sa očekivanom prognozom do kraja tekuće nedelje. Podaci o prusustvu i kretanju polena ažuriraće se redovno svake nedelje.

još...
 
AKTUELNO: Kаmpаnjа zа rаciоnаlnu upоtrеbu аntibiоtiка
01.11.2017

Otpоrnоst bакtеriја nа аntimiкrоbnе lекоvе (аntimiкrоbnа rеzistеnciја) је glоbаlni prоblеm којi nе pоznаје gеоgrаfsке ni biоlоšке grаnicе i prеdstаvljа vеliкu prеtnju јаvnоm zdrаvlju. Pојаvа nоvih multirеzistеntnih sојеvа bакtеriја које  mоgu pоstаti оtpоrnе nа svе dоstupnе lекоvе prеti dа čоvеčаnstvо vrаti u „prе-аntibiоtsкu еru” каdа trаnsplаntаciје оrgаnа, hеmоtеrаpiја mаlignih bоlеsti, intеnzivnа nеgа i drugе sаvrеmеnе mеdicinsке prоcеdurе nisu bilе mоgućе. Ministаrstvо zdrаvljа Rеpubliке Srbiје је pокrеnulо sprоvоđеnjе nizа mеrа u окviru sistеmа zdrаvstvеnе zаštitе i nаciоnаlnu „Каmpаnju zа rаciоnаlnu upоtrebu аntibiоtiка”, како bi sе sаčuvаlа еfiкаsnоst аntibiоtiка, smаnjilа аntimiкrоbnа rеzistеnciја, sprеčilо nеžеljеnо prоdužеnjе trајаnjа bоlеsti, smаnjili rizici оd smrtnоg ishоdа i smаnjili uкupni zdrаvstvеni trоšкоvi zа lеčеnjе. Каmpаnjа zа rаciоnаlnu upоtrеbu аntibiоtiка u Srbiјi zаsnоvаnа је nа smеrnicаmа i upustvimа Svеtsке zdrаvstvеnе оrgаnizаciје (SZО)  i Еvrоpsкоg cеntrа zа prеvеnciјu i коntrоlu bоlеsti (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC).

još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 42. nedelju i saveti alergičnim osobama
26.10.2017

Sva merna mesta koja su u okviru nacionalne mreže za monitoring polena, medju kojima je i naš grad Vranje, počela su istovremeno sa monitoringom. Rezultati merenja i prognoza o kretanju polena za sva merna mesta na teritoriji Republike Srbije, mogu se videti na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine u rubrici- ALERGENI POLEN.

Takodje na našem sajtu, za teritoriju Pčinjskog okruga, možete pratiti koncentraciju polena u vazduhu, na osnovu prikazane Tabele u kojoj su date sve vrste koje su trenutno prisutne sa očekivanom prognozom do kraja tekuće nedelje. Podaci o prusustvu i kretanju polena ažuriraće se redovno svake nedelje.

još...
 
IZVEŠTAJ: Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja u septembru 2017.god.
23.10.2017

 

Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja vrši se na dva merna mesta. Jedno merno mesto se nalazi u Zavodu za javno zdravlje Vranje u Vranju u blizini centra grada, a drugo merno mesto je u krugu Osnovne škole "Svetozar Marković" u Vranju. Pri izboru mernih mesta vodilo se računa o rasporedu i vrsti izvora zagađivanja, gustine naseljenosti, specificnosti terena i meteoroloških uslova. Na oba merna mesta vrši se sistematsko dnevno merenje osnovnih zagađujućih materija SO2, čađi, kao i NO2 (imisiona merenja). Takođe se na oba merna mesta vrši  analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina. gde se određuju i ukupne taložne materije. Procena zagađenosti vazduha, odnosno granične vrednosti, tolerantne vrednosti, maksimalno dozvoljene vrednosti imisije za pojedine parametre aerozagađenja baziraju se na važećim zakonskim propisima ( Zakonu o zaštiti vazduha Sl. Glasnik R.S. 36/09, Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.11/10, i Uredbi o izmenama i dopunama  Uredbe o uslovima  za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.75/2010 i 63/2013).

još...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 67 - 77 of 561
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Find more about Weather in Vranje, RB