OGLAS za prijem u radni odnos na odredjeno vreme
31.01.2017

Датум објаве: 03.05.2023.године

 

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл. РС 96/19 и 58/20) и члана 22. Статута Зaвода за јавно здравље Врање, а у складу са Кадровским планом и Одлуком в.д. директора број 05-1741/23-05 од 24.04.2023. године, расписује се

О Г Л А С

за пријем у радни однос:

на одређено време, са пуним радним временом, због повећаног обима посла, у трајању од шест месеци, и то следећег кадра:

·         Медицинска сестра/техничар – 1 извршилац

 

Услови:

1.       Завршена средња медицинска школа, општи смер

2.      Положен стручни испит

3.      Поседовање лиценце за рад

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у ЗЗЈЗ Врање.

Заинтересовани  кандидати су дужни да поред пријаве на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и контакт адресом доставе и:

1.       Очитане податке са личне карте;

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Извод из матичне књиге венчаних за кандидате који су променили презиме;
 3. Уверење о држављансту РС (не старије од  6 месеци);
 4. Уверење надлежног Основног и Вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци);

6.      Уверење Министарства унутрашњих послова да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци);

7.      Диплому o завршеној средњој медицинској школи, општи смер;

 1. Уверење о положеном стручном испиту;
 2. Лиценцу надлежне коморе или решење о продужењу лиценце;

 

Наведени докази могу се доставити у оригиналу или као оверене фотокопије.

 

 • Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање у публикацији  „Послови“.
 • Оглас ће бити објављен и на огласној табли и интернет страници Завода за јавно здравље Врање, као и на интернет страници Министарства здравља.
 • Пријаве на оглас доставити у затвореној коверти Служби за правне и економско –финансијске послове Завода за јавно здравље Врање, или поштом на адресу: Јована Јанковића Лунге бр. 1, 17500 Врање, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос на одређено време - медицинска сестра/техничар“.
 • Кандидати који не буду изабрани биће обавештени у складу са Законом.
 • Приложена документација кандидатима који нису изабрани биће враћена заједно за обавештењем о избору кандидата.
 • Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре закључења Уговора о раду биће дужан да достави лекарско уверење о општој здравственој способности.
 • Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

 

                                                                                                               в.д. директора

                                                                                               др Светлана Стојановић