OGLAS za prijem u radni odnos na neodredjeno vreme
31.01.2017

Датум објаве: 05.06.2024.године

 

На основу члана 22. Статута Зaвода за јавно здравље Врање, члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл. РС 96/19 и 58/20) и члана 27к Закона о буџетском систему („Сл.гл. РС 92/23), а у складу са Одлуком в.д. директора број 05-1959/24-05 од 21.05.2024. године, расписује се

 

О Г Л А С

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом, ради упућивања на специјализацију из медицинске микробиологије и то следећег кадра:

 

  • Доктор медицине – 2 извршиоца

Услови:

-завршен медицински факултет,

-положен стручни испит и

- поседовање лиценце за рад.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у ЗЗЈЗ Врање.

Заинтересовани  кандидати треба да приложе:

1.      Пријаву на јавни оглас – молбу, радну биографију, очитане податке са личне карте, извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних за кандидате који су променили презиме, уверење о држављансту РС (не старије од  6 месеци), уверење надлежног Основног и Вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци), уверење Министарства унутрашњих послова да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци), диплому о завршеном медицинском факултету, уверење о положеном стручном испиту, лиценцу надлежне коморе или решење о продужењу лиценце и лекарско уверење о општој здравственој способности (не старије од 6 месеци);

 

Наведени докази могу се доставити у оригиналу или као оверене фотокопије.

 

  • Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање у публикацији  „Послови“.
  • Оглас ће бити објављен и на огласној табли и интернет страници Завода за јавно здравље Врање, као и на интернет страници Министарства здравља.
  • Пријаве на оглас доставити у затвореној коверти Служби за правне и економско –финансијске послове Завода за јавно здравље Врање или поштом на адресу: Јована Јанковића Лунге бр. 1, 17500 Врање, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос на неодређено време доктор медицине ради упућивања на специјализацију из медицинске микробиологије“.
  • Кандидати који не буду изабрани биће обавештени у складу са Законом.
  • Приложена документација кандидатима који нису изабрани биће враћена заједно за обавештењем о избору кандидата.
  • Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

                                                                                                                        в.д. директора

                                                                                                     др Светлана Стојановић