Glavni meni
Početna
Vesti
Pretraga
Linkovi
Pčinjski region
O nama
Kontakt
Delatnost
Politika kvaliteta
Akreditacija
Centar za analizu i planiranje
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Centar za mikrobiologiju
Centar za promociju zdravlja
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Služba za prav. i ek.-fin. poslove
Kalendar javnog zdravlja
Stručni ispit
Oglasi / Konkursi
Dokumenta
Zdravstvena statistika
Kvalitet vazduha
Javne nabavke
Finansijski plan i izveštaj
Izveštaji
Praćenje stanja i prognoza aeropolena
Kontrola kvaliteta vazduha
Kretanje oboljenja sličnih gripu
Finansijski plan i izveštaj
Dnevni finansijski izveštaj
Informacija o broju testiranih i SARS CoV2 pozitivnim licima na teritoriji Pčinjskog okruga
Kliknite da biste se ulogovali na Webmail
Statistika
Posetioci: 4148528
OGLAS za prijem u radni odnos PDF Štampaj E-pošta
31.01.2017

Датум објаве: 08.09.2021.

 

 

  На основу члана 22. Статута Зaвода за јавно здравље Врање, члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл. РС 96/19 и 58/20), у складу са дописом Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“од 02.08.2021. године и дописа Канцеларије Уједињених нација за пројектре услуге од 19.08.2021.године  и Одлуком в.д. директора број 05-4215/21-05 од 31.08.2021. године, расписује се

О Г Л А С

за пријем у радни однос:

на одређено време, са пуним радним временом,  у трајању од три месеца,  због повећаног обима посла на пословима везаним за заразну болест COVID-19 изазвану вирусом SARS-CoV-2 која је Одлуком Владе Републике Србије („Сл. Гласник РС“, бр. 23/20) проглашена заразном болешћу чије је спречавање и сузбијање од интереса за Републику Србију, и то следећег кадра:

 

1.      Доктор медицине – 3 извршиоца

Услови:

-завршен Медицински факултет

-положен стручни испит

-поседовање лиценце за рад

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у ЗЗЈЗ Врање.

·         Заинтересовани  кандидати су дужни да поред пријаве на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и контакт адресом доставе и:

-Очитане податке са личне карте;

-Оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;

-Оверену фотокопију уверења о држављансту РС (не старијег од  6 месеци);

-Уверење надлежног Основног и Вишег суда да се против кандидата не води   кривични поступак (не старије од 6 месеци);

-Оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету;

-Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

     –Оверену фотокопију лиценце надлежне коморе или решење о продужењу лиценце;

 

2.     Виши санитарни техничар/санитарно-еколошки инжењер –

 2 извршиоца

Услови:

-завршена Виша медицинска школа/Висока здравствена школа струковних студија,  одсек санитарни техничар/струковни санитарно-еколошки инжењер

-положен стручни испит

-поседовање лиценце за рад

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у ЗЗЈЗ Врање.

·         Заинтересовани  кандидати су дужни да поред пријаве на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и контакт адресом доставе и:

-  Очитане податке са личне карте;

-  Оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;

-  Оверену фотокопију уверења о држављансту РС (не старијег од  6 месеци);

-  Уверење надлежног Основног и Вишег суда да се против кандидата не води кривични  поступак (не старије од 6 месеци);

- Оверену фотокопију дипломе o завршеној Вишој медицинској школи/Високој   здравственој школи струковних студија, одсек санитарни техничар/струковни санитарно-еколошки инжењер;

-  Oверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-  Оверену фотокопију лиценце надлежне коморе или решење о продужењу лиценце;

 

3.     Медицинска сестра/техничар – 4 извршиоца

 

Услови:

-завршена средња Медицинска школа, општи смер

-положен стручни испит

-поседовање лиценце за рад

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у ЗЗЈЗ Врање.

·         Заинтересовани  кандидати су дужни да поред пријаве на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и контакт адресом доставе и:

-  Очитане податке са личне карте;

-  Оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;

-  Оверену фотокопију уверења о држављансту РС (не старијег од  6 месеци);

- Уверење надлежног Основног и Вишег суда да се против кандидата не води  кривични поступак (не старије од 6 месеци);

- Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи, одсек општи смер;

- Oверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

– Оверену фотокопију лиценце надлежне коморе или решење о продужењу лиценце;

 

  • Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање у публикацији  „Послови“.
  • Оглас ће бити објављен и на огласној табли и интернет страници Завода за јавно здравље Врање, као и на интернет страници Министарства здравља.
  • Пријаве на оглас доставити у затвореној коверти Служби за правне и економско –финансијске послове Завода за јавно здравље Врање, или поштом на адресу: Јована Јанковића Лунге бр. 1, 17500 Врање, са назнаком „Пријава на оглас са назнаком стручног кадра за који кандидат подноси пријаву“.
  • Кандидати који не буду изабрани биће обавештени у складу са Законом.
  • Приложена конкурсна документација кандидатима који нису изабрани биће враћена заједно за обавештењем о избору кандидата.
  • Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре закључења Уговора о раду биће дужан да достави лекарско уверење о општој здравственој способности.
  • Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

                                                                                                               в.д. директора

                                                                                                   др Светлана Стојановић

 

 

 

 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Find more about Weather in Vranje, RB