Glavni meni
Početna
Vesti
Pretraga
Linkovi
Pčinjski region
O nama
Kontakt
Delatnost
Politika kvaliteta
Akreditacija
Centar za analizu i planiranje
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Centar za mikrobiologiju
Centar za promociju zdravlja
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Služba za prav. i ek.-fin. poslove
Kalendar javnog zdravlja
Stručni ispit
Oglasi / Konkursi
Dokumenta
Zdravstvena statistika
Kvalitet vazduha
Javne nabavke
Finansijski plan i izveštaj
Izveštaji
Praćenje stanja i prognoza aeropolena
Kontrola kvaliteta vazduha
Kretanje oboljenja sličnih gripu
Finansijski plan i izveštaj
Dnevni finansijski izveštaj
Kliknite da biste se ulogovali na Webmail
Statistika
Posetioci: 2116724
OGLAS za prijem u radni odnos PDF Štampaj E-pošta
31.01.2017

Датум објаве: 25.06.2021.

 

 

 

На основу члана 22. Статута Зaвода за јавно здравље Врање, члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл. РС 96/19 и 58/20), у складу са Закључком Министарства здравља, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 51 број: 112-3854/2021 од 27.04.2021. године и члана 27к Закона о буџетском систему („Сл.гл. РС 149/20) и Одлуком в.д. директора број 05-3018/21-05 од 15.06.2021. године, расписује се

О Г Л А С

за пријем у радни однос:

на неодређено време, са пуним радним временом, и то следећег кадра:

1.      Виши санитарно–еколошки техничар/санитарно–еколошки инжењер – 2 извршиоца

Услови:

-завршена Виша медицинска школа/Висока здравствена школа струковних студија,  одсек санитарни техничар/струковни санитарно-еколошки инжењер

-положен стручни испит

-поседовање лиценце за рад

-најмање шест месеци радног искуства у звању вишег санитарног техничара, односно санитарно-еколошког инжењера

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у ЗЗЈЗ Врање.

·         Заинтересовани  кандидати су дужни да поред пријаве на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и контакт адресом доставе и:

-  Очитане податке са личне карте;

-  Извод из матичне књиге рођених;

-  Извод из матичне књиге венчаних за кандидате који су променили презиме;

-  Уверење о држављансту РС (не старије од  6 месеци);

-   Уверење надлежног Основног и Вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци);

-  Уверење Министарства унутрашњих послова да кандидат није осуђиван (не старије од           6 месеци);

 

- Диплому o завршеној Вишој медицинској школи/Високој здравственој школи струковних студија, одсек санитарни техничар/струковни санитарно-еколошки инжењер;

-   Уверење о положеном стручном испиту;

-   Лиценцу надлежне коморе или решење о продужењу лиценце;

            -  Доказ о радном искуству у трајању од најмање 6 месеци у звању вишег санитарног   техничара, односно санитарно еколошког инжењера

Наведени докази могу се доставити у оригиналу или као оверене фотокопије.

 

2.     Лабораторијски техничар – 1 извршилац

Услови:

-завршена средња Медицинска школа, смер лабораторијски техничар

-положен стручни испит

-поседовање лиценце за рад

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у ЗЗЈЗ Врање.

·         Заинтересовани  кандидати су дужни да поред пријаве на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и контакт адресом доставе и:

-  Очитане податке са личне карте;

-  Извод из матичне књиге рођених;

-  Извод из матичне књиге венчаних за кандидате који су променили презиме;

-  Уверење о држављансту РС (не старије од  6 месеци);

-  Уверење надлежног Основног и Вишег суда да се против кандидата не води  кривични поступак (не старије од 6 месеци);

- Уверење Министарства унутрашњих послова да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци);

-  Диплому о завршеној средњој Медицинској школи, смер лабораторијски техничар;

-  Уверење о положеном стручном испиту;

– Лиценцу надлежне коморе или решење о продужењу лиценце;

 

Наведени докази могу се доставити у оригиналу или као оверене фотокопије.

3.     Медицинска сестра/техничар – 1 извршилац

Услови:

-завршена средња Медицинска школа, општи смер

-положен стручни испит

-поседовање лиценце за рад

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у ЗЗЈЗ Врање.

·         Заинтересовани  кандидати су дужни да поред пријаве на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и контакт адресом доставе и:

-  Очитане податке са личне карте;

-  Извод из матичне књиге рођених;

-  Извод из матичне књиге венчаних за кандидате који су променили презиме;

 

-  Уверење о држављансту РС (не старије од  6 месеци);

-  Уверење надлежног Основног и Вишег суда да се против кандидата не води  кривични поступак (не старије од 6 месеци);

- Уверење Министарства унутрашњих послова да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци);

-  Диплому о завршеној средњој Медицинској школи, општи смер;

-  Уверење о положеном стручном испиту;

– Лиценцу надлежне коморе или решење о продужењу лиценце;

 

Наведени докази могу се доставити у оригиналу или као оверене фотокопије.

 

  • Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање у публикацији  „Послови“.
  • Оглас ће бити објављен и на огласној табли и интернет страници Завода за јавно здравље Врање, као и на интернет страници Министарства здравља.
  • Пријаве на оглас доставити у затвореној коверти Служби за правне и економско –финансијске послове Завода за јавно здравље Врање, или поштом на адресу: Јована Јанковића Лунге бр. 1, 17500 Врање, са назнаком „Пријава на оглас са назнаком стручног кадра за који кандидат подноси пријаву“.
  • Кандидати који не буду изабрани биће обавештени у складу са Законом.
  • Приложена конкурсна документација кандидатима који нису изабрани биће враћена заједно за обавештењем о избору кандидата.
  • Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре закључења Уговора о раду биће дужан да достави лекарско уверење о општој здравственој способности.
  • Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

 


                                                                                               в.д. директора

                                                                                 др Светлана Стојановић

                                                                                    

 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Find more about Weather in Vranje, RB