Glavni meni
Početna
Vesti
Pretraga
Linkovi
Pčinjski region
O nama
Kontakt
Delatnost
Politika kvaliteta
Akreditacija
Centar za analizu i planiranje
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Centar za mikrobiologiju
Centar za promociju zdravlja
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Služba za prav. i ek.-fin. poslove
Kalendar javnog zdravlja
Stručni ispit
Oglasi / Konkursi
Dokumenta
Zdravstvena statistika
Kvalitet vazduha
Javne nabavke
Finansijski plan i izveštaj
Izveštaji
Praćenje stanja i prognoza aeropolena
Kontrola kvaliteta vazduha
Kretanje oboljenja sličnih gripu
Finansijski plan i izveštaj
Dnevni finansijski izveštaj
Informacija o broju testiranih i SARS CoV2 pozitivnim licima na teritoriji Pčinjskog okruga
Ostali izveštaji
Kliknite da biste se ulogovali na Webmail
Statistika
Posetioci: 4567271
OGLAS za prijem u radni odnos PDF Štampaj E-pošta
31.01.2017

Датум објаве: 25.01.2023.

 

  На основу члана 22. Статута Зaвода за јавно здравље Врање, члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл. РС 96/19 и 58/20), и члана 27к Закона о буџетском систему („Сл.гл. РС 118/21), а у складу са Одлуком в.д. директора број 05-84/23-05 од 10.01.2023. године, расписује се

О Г Л А С

за пријем у радни однос:

на неодређено време, са пуним радним временом, и то следећег кадра:

 

·         Виши санитарно–еколошки техничар/санитарно–еколошки инжењер – 1 извршилац

 

Услови:

1.       завршена Виша медицинска школа/Висока здравствена школа струковних студија,  одсек санитарни техничар/струковни санитарно-еколошки инжењер

2.      положен стручни испит

3.      поседовање лиценце за рад

4.      најмање шест месеци радног искуства у звању вишег санитарног техничара, односно санитарно-еколошког инжењера

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у ЗЗЈЗ Врање.

Заинтересовани  кандидати су дужни да поред пријаве на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и контакт адресом доставе и:

1.                  1.  Очитане податке са личне карте;

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Извод из матичне књиге венчаних за кандидате који су променили презиме;
 3. Уверење о држављансту РС (не старије од  6 месеци);
 4. Уверење надлежног Основног и Вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци);
 5. Уверење Министарства унутрашњих послова да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци);
 6. Диплому o завршеној Вишој медицинској школи/Високој здравственој школи струковних студија, одсек санитарни техничар/струковни санитарно-еколошки инжењер;
 1. Уверење о положеном стручном испиту;
 2. Лиценцу надлежне коморе или решење о продужењу лиценце;
 3. Доказ о радном искуству;

Наведени докази могу се доставити у оригиналу или као оверене фотокопије.

 

 • Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање у публикацији  „Послови“.
 • Оглас ће бити објављен и на огласној табли и интернет страници Завода за јавно здравље Врање, као и на интернет страници Министарства здравља.
 • Пријаве на оглас доставити у затвореној коверти Служби за правне и економско –финансијске послове Завода за јавно здравље Врање, или поштом на адресу: Јована Јанковића Лунге бр. 1, 17500 Врање, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос“.
 • Кандидати који не буду изабрани биће обавештени у складу са Законом.
 • Приложена документација кандидатима који нису изабрани биће враћена заједно за обавештењем о избору кандидата.
 • Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре закључења Уговора о раду биће дужан да достави лекарско уверење о општој здравственој способности.
 • Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

 

                                                                                                                    в.д. директора

                                                                                                     др Светлана Стојановић

  

 

 

 

 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Find more about Weather in Vranje, RB