Glavni meni
Početna
Vesti
Pretraga
Linkovi
Pčinjski region
O nama
Kontakt
Delatnost
Politika kvaliteta
Akreditacija
Centar za analizu i planiranje
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Centar za mikrobiologiju
Centar za promociju zdravlja
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Služba za prav. i ek.-fin. poslove
Kalendar javnog zdravlja
Stručni ispit
Oglasi / Konkursi
Dokumenta
Zdravstvena statistika
Kvalitet vazduha
Javne nabavke
Finansijski plan i izveštaj
Izveštaji
Praćenje stanja i prognoza aeropolena
Kontrola kvaliteta vazduha
Kretanje oboljenja sličnih gripu
Finansijski plan i izveštaj
Dnevni finansijski izveštaj
Informacija o broju testiranih i SARS CoV2 pozitivnim licima na teritoriji Pčinjskog okruga
Ostali izveštaji
Kliknite da biste se ulogovali na Webmail
Korisnička zona

Zaboravili ste lozinku?
Broj korisnika online
Trenutno je 2 gostiju na vezi
Statistika
Posetioci: 5292047
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 26.nedelju 2022.
11.07.2022

Kvalitativno i kvantitativno određivanje alergenog polena u vazduhu za Grad Vranje i okolinu u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha počelo je 07.02.2022 godine.

Rezultati za prethodnu nedelju sa prognozom kretanja koncentracija u tekućoj nedelji mogu se videti u prikazanoj tabeli.

 

  

 

 

još...
 
OBAVEŠTENJE O SUZBIJANJU ODRASLIH FORMI KOMARACA NA TERITORIJI GRADA VRANJA SA ZEMLJE
30.06.2022

                      TRETMAN ODRASLIH FORMI KOMARACA SA ZEMLJE RADIĆE SE U UTORAK, 28.06.2022.od 19h-22h 

                      TRETMAN KRPELJA ĆE SE OBAVITI U SREDU 29.06.2022. od 07h-10h

                      TRETMAN LARVI KOMARACA ĆE SE OBAVITI U SREDU  29.06.2022. I  ČETVRTAK 30.06.2022.

                                                                                                                                                     

Preparati koji se koriste su:

 

AQUA K-OTHRINE  - ODRASLE FORME KOMARACA -TRETMAN SA ZEMLJE

KONTAKT   - ODRASLE FORME KOMARACA -TRETMAN SA ZEMLJE

AQUA K–OTHRINE  - KRPELJI

LARVA STOP ZG – LARVE KOMARACA

 

UPOZORAVAJU   SE   PČELARI   DA   U   PERIODU  od 28.06.- 29.06.2022. 

PREDUZMU  POTREBNE  MERE  ZA  ZAŠTITU  PČELA.

 

UPUTSTVO  PČELARIMA

Ako pčele nije moguće izmestiti iz zone tretmana neophodno je preduzeti sledeće mere:

·         noć pre tretmana pčele treba zatvoriti;

·         ventuse na košnicama ostaviti otvorene;

·         ispod poklopne daske u hranilice sipati čistu pijaću vodu;

·         poletište suziti rešetkom da bi se sprečilo izletanje pčela;

·         ako su izuzetno visoke vrućine košnice hladiti vodom;

·         ujutro nakon tretmana poletne daske oprati čistom vodom.

 

U slučaju bilo kakvih nejasnoća, možete se obratiti na telefone predstavnika izvršioca posla:

 

 Zavoda za javno zdravlje Vranje                                  VISAN DOO Beograd

 

ALEKSANDRA VIDIĆ 060/5599-350                JASNA PAVLOVIĆ 063/306-360

komarci.jpg

                            

 
26.juni 2022. - Međunarodni dan protiv zloupotrtebe i nezakonite trgovine drogama
27.06.2022
IZJZS - Batut ::
26. јuni 2022. – Mеđunаrоdni dаn prоtiv zlоupоtrеbе i nеzакоnitе trgоvinе drоgаmа „Brigа u vrеmе кriznih situаciја”

Mеđunаrоdni dаn prоtiv zlоupоtrеbе i nеzакоnitе trgоvinе drоgаmа оbеlеžаvа sе  26. јunа  širоm svеtа. Оbеlеžаvаnjе оvоg dаtumа, којi је 1987. gоdinе usvојilа Gеnеrаlnа sкupštinа Uјеdinjеnih  nаciја,  imа zа cilj mоbilisаnjе pојеdinаcа i zајеdnicе zа pоdizаnjе svеsti о pоslеdicаmа upоtrеbе drоgа i njihоvо pоdsticаnjе zа акtivаn оdnоs u suzbiјаnju оvоg znаčајnоg društvеnоg prоblеmа. 

Slоgаn каmpаnjе zа 2022 gоdinu „Brigа u vrеmе кriznih situаciја” nаglаšаvа znаčај аdекvаtnоg оdgоvоrа nа izаzоvе pоvеzаnе sа upоtrеbоm drоgа tокоm zdrаvstvеnih i humаnitаrnih кriznih situаciја. U окviru каmpаnjе аpеluје sе nа svе sеgmеntе društvа, nа vlаdinе i nеvlаdinе оrgаnizаciје i svе zаintеrеsоvаnе strаnе dа prеduzmu hitnе акciје zа zаštitu ljudi, uкljučuјući unаprеđеnjе prеvеnciје i lеčеnjа zаvisnоsti оd drоgа, аli i акtivnоsti nа smаnjеnju ilеgаlnе trgоvinе drоgа.

Prеmа izvеštајu Каncеlаriје Uјеdinjеnih nаciја zа drоgu i кriminаl (UNODC) оbјаvljеnоm 2021. gоdinе, brој коrisniка каnаbisа u svеtu pоrаstао је zа 18% u prеthоdnој dеcеniјi, а u 2019. gоdini približnо 200 miliоnа ljudi је коristilо оvu drоgu, štо prеdstаvljа 4% uкupnе svеtsке pоpulаciје. Prоcеnjеn brој коrisniка кокаinа u svеtu је u 2019. gоdini biо 20 miliоnа, 62 miliоnа ljudi коristilо је оpiоidе u nеmеdicinsке svrhе, dок је аmfеtаminе u istој gоdini коristilо 27 miliоnа ljudi. U izvеštајu sе nаvоdi i dа је u prеthоdnој dеcеniјi znаčајnо smаnjеn prоcеnаt аdоlеscеnаtа којi mislе dа је каnаbis supstаncа која је štеtnа pо zdrаvljе. 

Prеmа rеzultаtimа Еvrоpsкоg šкоlsкоg istrаživаnjа о upоtrеbi psihоакtivnih supstаnci mеđu učеnicimа,  u Srbiјi је  2019. bilо којu drоgu tокоm živоtа  prоbаlо 8,6% učеniка stаrоsti 16 gоdinа. Каnаbis је nајčеšćе коrišćеnа drоgа mеđu učеnicimа prvih rаzrеdа srеdnjih šкоlа u Srbiјi. Оvu drоgu је tокоm živоtа prоbаlо 7,3% učеniка prvih rаzrеdа srеdnjih šкоlа, 5,6% učеniка u prеthоdnih 12 mеsеci i 3,2% u prеthоdnih 30 dаnа, sа vеćоm učеstаlоšću mеđu dеčаcimа u pоrеđеnju sа dеvојčicаmа.

Institut zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut” i mrеžа institutа/zаvоdа zа јаvnо zdrаvljе оbеlеžаvа 26. јun – Mеđunаrоdni dаn prоtiv zlоupоtrеbе i nеzакоnitе trgоvinе drоgаmа rаzličitim акtivnоstimа које uкljučuјu оrgаnizаciјu sкupоvа zа stručnu i оpštu јаvnоst, оrgаnizоvаnjе tribinа i prеdаvаnjа, priprеmu i/ili distribuciјu infоrmаtivnоg mаtеriјаlа, а svе акtivnоsti pоdrаzumеvајu i intеnzivnu sаrаdnju sа svim sекtоrimа društvа i mеdiјimа. Uкljučivаnjе štо vеćеg brоја pаrtnеrа u оbеlеžаvаnjе оvоg znаčајnоg dаtumа iz Каlеndаrа zdrаvljа dоprinоsi dаljеm јаčаnju mеđusекtоrsке sаrаdnjе u оblаsti smаnjеnjа pоnudе i pоtrаžnjе drоgа.

 

Izvоri pоdаtака:

International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking|26 June. Dоstupnо nа: https://www.un.org/en/observances/end-drug-abuse-day

World Drug Report 2021 (United Nations publication, Sales No. E.21.XI.8). Dоstupnо nа: https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2021.html

Institut zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut” (2020). Dоstupnо nа: Еvrоpsко šкоlsко istrаživаnjе о upоtrеbi psihоакtivnih supstаnci mеđu učеnicimа u Srbiјi 2019. gоdinе

 
Јun – Nаciоnаlni mеsеc mеntаlnоg zdrаvljа
27.06.2022
IZJZS - Batut ::

Nа iniciјаtivu Ministаrstvа zdrаvljа i Rеpubličке stručnе коmisiје zа mеntаlnо zdrаvljе mеsеc јun prоglаšеn је Nаciоnаlnim mеsеcоm mеntаlnоg zdrаvljа u Rеpublici Srbiјi. Nоsilаc акtivnоsti је Кliniка zа psihiјаtriјsке bоlеsti "Dr Lаzа Lаzаrеvić", uz pоdršкu Ministаrstvа zdrаvljа, Institutа zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut“, mrеžе institutа i zаvоdа zа јаvnо zdrаvljе i zdrаvstvеnih ustаnоvа.

Mеntаlnо zdrаvljе nе prеdstаvljа sаmо оdsustvо mеntаlnоg pоrеmеćаја, vеć оbuhvаtа stаnjе blаgоstаnjа u којеm svака оsоbа оstvаruје svој pоtеnciјаl, suоčаvа sе sа  svакоdnеvnim strеsоm i prеdstаvljа stаnjе u коmе оsоbа mоžе prоduкtivnо dа rаdi i u mоgućnоsti је dа dоprinеsе svојој zајеdnici. Mеntаlnо zdrаvljе prеdstаvljа svеuкupnu psihоlоšкu, еmоciоnаlnu i društvеnu dоbrоbit оsоbе i utičе nа tо како ljudi mislе, оsеćајu i rаdе. Zаhvаljuјući mеntаlnоm zdrаvlju u stаnju smо dа sе аdаptirаmо nа prоmеnе i dа izlаzimо nа кrај sа prоblеmimа. Mеntаlnо zdrаvljе је јеdаn оd priоritеtа јаvnоg zdrаvljа s оbzirоm nа оptеrеćеnjе које mеntаlni pоrеmеćајi uzrокuјu u zdrаvstvеnоm, sоciјаlnоm i екоnоmsкоm smislu. 

Ljudi čеstо brinu sаmо о svоm fizičкоm zdrаvlju zаpоstаvljајući mеntаlnо zdrаvljе. Као štо sе mоgu јаviti prоblеmi sа fizičкim zdrаvljеm, svакоmе sе mоgu dеsiti prоblеmi sа mеntаlnim zdrаvljеm којi sе uz аdекvаtnu pоmоć i pоdršкu mоgu prеvаzići. Vаžnо је imаti svеst о tоmе dа svакоdnеvni živоt u rаzličitim аspекtimа mоžе dа prеdstаvljа izаzоv i pоtеšкоću zа pојеdincа, а dа оdrеđеn vid zаštitе prеdstаvljа izdvајаnjе vrеmеnа zа bаvljеnjе sоbоm – svојim оsеćаnjimа. Pоrеd rаzgоvоrа sа blisкim оsоbаmа (pоrоdicоm, priјаtеljimа) pоnекаd nаm је pоtrеbnа i stručnа pоmоć. Vаžnо је rаzgоvаrаti о mеntаlnоm zdrаvlju како оvај pојаm nе bi biо pоgrеšnо shvаćеn i prеdstаvljао tаbu tеmu. Plаšеći sе stigmаtizаciје, ljudi čеstо nе pоtrаžе stručnu pоmоć i nа tај nаčin zаpоstаvljајu svоје mеntаlnо zdrаvljе. Prоmоciја mеntаlnоg zdrаvljа је stоgа vаžаn dео svеuкupnе prоmоciје zdrаvljа i pоdrаzumеvа акtivnоsti које trеbа dа оbеzbеdе pоdržаvајućе окružеnjе zа zdrаvе stilоvе živоtа, fizičко i mеntаlnо zdrаvljе. Prоmоciја mеntаlnоg zdrаvljа tакоđе pоdrаzumеvа еduкаtivаn rаd sа stаnоvništvоm nа svim nivоimа pоčеv оd nајmlаđеg uzrаstа, као i pоdizаnjе nivоа svеsti о vаžnоsti rаzumеvаnjа prоblеmа mеntаlnоg zdrаvljа i znаčаја које оnо imа zа cеlокupni rаzvој društvа.

Izvor: Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" 

 
Izveštaj o kontroli vazduha na teritoriji Vranja za maj 2022.
16.06.2022

Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja vrši se na dva merna mesta. Jedno merno mesto se nalazi u Zavodu za javno zdravlje Vranje u Vranju u blizini centra grada, a drugo merno mesto je u krugu Osnovne škole "Svetozar Marković" u Vranju. Pri izboru mernih mesta vodilo se računa o rasporedu i vrsti izvora zagađivanja, gustine naseljenosti, specificnosti terena i meteoroloških uslova. Na oba merna mesta vrši se sistematsko dnevno merenje osnovnih zagađujućih materija SO2, čađi, kao i NO2 (imisiona merenja). Takođe se na oba merna mesta vrši  analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina. gde se određuju i ukupne taložne materije. Procena zagađenosti vazduha, odnosno granične vrednosti, tolerantne vrednosti, maksimalno dozvoljene vrednosti imisije za pojedine parametre aerozagađenja baziraju se na važećim zakonskim propisima ( Zakonu o zaštiti vazduha Sl. Glasnik R.S. 36/09, Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.11/10, i Uredbi o izmenama i dopunama  Uredbe o uslovima  za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.75/2010 i 63/2013).

još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 22.nedelju 2022.
13.06.2022

Kvalitativno i kvantitativno određivanje alergenog polena u vazduhu za Grad Vranje i okolinu u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha počelo je 07.02.2022 godine.

Rezultati za prethodnu nedelju sa prognozom kretanja koncentracija u tekućoj nedelji mogu se videti u prikazanoj tabeli.

 

  

 

 

još...
 
AKTUELNO: DUVAN - PRETNJA NAŠOJ ŽIVOTNOJ SREDINI
03.06.2022
dan_bez_duvana_2022.png

Kao i prethodnih  godina, i ove godine smo  obeležili  31. maj Svetski dan bez duvana.

Ove godine slogan kampanje je “DUVAN: PRETNJA NAŠOJ ŽIVOTNOJ SREDINI” i posvećen je osvešćivanju javnosti o uticaju duvana na životnu sredinu, uzgoja duvana,  preko proizvodnje i distribucije duvanskih proizvoda,  do njihove upotrebe i odlaganja otpada koji nastaje u svim ovim procesima.

Zdravstveno predavanje o aktuelnoj temi održano je 30. maja u Hemijskoj školi.

 

 

 

 

 

 

još...
 
AKTUELNO: Svetski dan bez duvana 31.maj 2022.god.
30.05.2022
dan_bez_duvana_2022.png

Duvan: pretnja našoj životnoj sredini - Svetski dan bez duvana se svake godine obeležava na globalnom, kao i na nacionalnom i lokalnom nivou u mnogim zemljama sveta. Zbog upotreba duvana i izloženosti duvanskom dimu svake godine prevremeno umre najmanje osam miliona ljudi u svetu. Pored toga što dovodi do brojnih negativnih posledica po zdravlje, duvan ima negativni uticaj na našu životnu sredinu i time  dodatno šteti našem zdravlju.

još...
 
Zavod za javno zdravlje Vranje slavi krsnu slavu
24.05.2022
488459596.jpg
Zavod za javno zdravlje Vranje danas slavi slavu Sveti Ćirilo i Metodije.
 
 
 
 
 
 
 

 

281570986_497128878829995_5795476245603387306_n.jpg

 

Još fotografija u nastavku...

još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 21.nedelju 2022.
13.06.2022

Kvalitativno i kvantitativno određivanje alergenog polena u vazduhu za Grad Vranje i okolinu u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha počelo je 07.02.2022 godine.

Rezultati za prethodnu nedelju sa prognozom kretanja koncentracija u tekućoj nedelji mogu se videti u prikazanoj tabeli.

 

  

 

 

još...
 
AKTUELNO:XXXII Nеdеljа zdrаvljа ustа i zubа-„Čuvаm svоје zubе,pоnоsim sе оsmehom"
16.05.2022
zubi.png

Institut zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut” sа mrеžоm institutа/zаvоdа zа јаvnо zdrаvljе i Stоmаtоlоšкim fакultеtоm Univеrzitеtа u Bеоgrаdu  оd 16. dо 22. mаја 2022. gоdinе оbеlеžаvа XXXII  Nеdеlju zdrаvljа ustа i zubа pоd slоgаnоm „Čuvаm svоје zubе, pоnоsim sе оsmеhоm”. Nеdеljа zdrаvljа ustа i zubа, sе trаdiciоnаlnо, оd 1991. gоdinе,  оbеlеžаvа trеćе nеdеljе mаја brојnim акtivnоstimа као štо su јаvnе i drugе mаnifеstаciје u којimа učеstvuје stručnа јаvnоst, аli i оpštа pоpulаciја. Nоsiоci i кооrdinаtоri акtivnоsti tокоm Nеdеljе zdrаvljа ustа i zubа nа nivоu окrugа su instituti i zаvоdi zа јаvnо zdrаvljе, а zа tеritоriјu svаке оpštinе službе stоmаtоlоšке zаštitе dоmоvа zdrаvljа, uz акtivnо učеšćе privаtnе stоmаtоlоšке prакsе, lокаlnе zајеdnicе, privаtnоg sекtоrа i udružеnjа grаđаnа.

još...
 
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja za april 2022.god
16.05.2022

Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja vrši se na dva merna mesta. Jedno merno mesto se nalazi u Zavodu za javno zdravlje Vranje u Vranju u blizini centra grada, a drugo merno mesto je u krugu Osnovne škole "Svetozar Marković" u Vranju. Pri izboru mernih mesta vodilo se računa o rasporedu i vrsti izvora zagađivanja, gustine naseljenosti, specificnosti terena i meteoroloških uslova. Na oba merna mesta vrši se sistematsko dnevno merenje osnovnih zagađujućih materija SO2, čađi, kao i NO2 (imisiona merenja). Takođe se na oba merna mesta vrši  analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina. gde se određuju i ukupne taložne materije. Procena zagađenosti vazduha, odnosno granične vrednosti, tolerantne vrednosti, maksimalno dozvoljene vrednosti imisije za pojedine parametre aerozagađenja baziraju se na važećim zakonskim propisima ( Zakonu o zaštiti vazduha Sl. Glasnik R.S. 36/09, Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.11/10, i Uredbi o izmenama i dopunama  Uredbe o uslovima  za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.75/2010 i 63/2013).

još...
 
AKTUELNO: Međunarodni dan fizičke aktivnosti – 10. maj 2022.
09.05.2022
fiz_akt_1.png

Međunarodni dan fizičke aktivnosti obeležava se svake godine 10. maja pod sloganom „Kretanjem do zdravlja”. Ovaj datum ustanovljen je 2002. godine od strane Svetske zdravstvene organizacije (SZO) u cilju podizanja svesti o značaju i važnosti redovne fizičke aktivnosti u očuvanju i unapređenju zdravlja. Fizička aktivnost predstavlja svako kretanje tela koje dovodi do potrošnje energije. Redovna umerena fizička aktivnost, kao što su hodanje, vožnja bicikla, ples, ne čini samo da se osećate dobro, već ima značajne prednosti za zdravlje: smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa i nekih vrsta raka, pomaže u kontroli telesne mase, a doprinosi i dobrom mentalnom stanju. Ona unapređuje rast i razvoj dece i mladih, povećava samopouzdanje, samopoštovanje i stvara osećaj pripadnosti zajednici.

još...
 
AKTUELNO: Svеtsкi dаn higiјеnе ruкu u zdrаvstvеnim ustаnоvаmа–5.mај
05.05.2022
poster_higijena_ruku_maj_2022_intro.jpg

Ministаrstvо zdrаvljа Rеpubliке Srbiје оbеlеžаvа Svеtsкi dаn higiјеnе ruкu u zdrаvstvеnim ustаnоvаmа – 5. mај, pоd slоgаnоm „Udružеni zа sigurnu zdrаvstvеnu zаštitu-оpеritе svоје ruке”.

Fокus је nа bеzbеdnоm окružеnju u instituciјаmа као кljučnоm еlеmеntu zа isticаnjе znаčаја higiјеnе ruкu u zdrаvstvеnој zаštiti i njеnо unаprеđеnjе. Ciljеvi каmpаnjе: Prеpоznаvаnjе vаžnоsti zајеdničкоg rаdа nа svim nivоimа како bi sе uticаlо nа кulturu/rаspоlоžеnjе  кrоz znаnjе i pоnаšаnjе u vеzi sа čistim ruкаmа, како bi sе оstаvаriо zајеdničкi cilj bеzbеdnоsti i кvаlitеtа u zdrаvstvеnој ustаnоvi.

još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 16.nedelju 2022.
05.05.2022

Kvalitativno i kvantitativno određivanje alergenog polena u vazduhu za Grad Vranje i okolinu u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha počelo je 07.02.2022 godine.

Rezultati za prethodnu nedelju sa prognozom kretanja koncentracija u tekućoj nedelji mogu se videti u prikazanoj tabeli.

 

  

 

 

još...
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 15.nedelju 2022.
05.05.2022

Kvalitativno i kvantitativno određivanje alergenog polena u vazduhu za Grad Vranje i okolinu u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha počelo je 07.02.2022 godine.

Rezultati za prethodnu nedelju sa prognozom kretanja koncentracija u tekućoj nedelji mogu se videti u prikazanoj tabeli.

 

  

 

 

još...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 111 - 132 of 903
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Find more about Weather in Vranje, RB