Glavni meni
Početna
Vesti
Pretraga
Linkovi
Pčinjski region
O nama
Kontakt
Delatnost
Politika kvaliteta
Akreditacija
Centar za analizu i planiranje
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Centar za mikrobiologiju
Centar za promociju zdravlja
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Služba za prav. i ek.-fin. poslove
Kalendar javnog zdravlja
Stručni ispit
Oglasi / Konkursi
Dokumenta
Zdravstvena statistika
Kvalitet vazduha
Javne nabavke
Finansijski plan i izveštaj
Izveštaji
Praćenje stanja i prognoza aeropolena
Kontrola kvaliteta vazduha
Kretanje oboljenja sličnih gripu
Finansijski plan i izveštaj
Dnevni finansijski izveštaj
Informacija o broju testiranih i SARS CoV2 pozitivnim licima na teritoriji Pčinjskog okruga
Kliknite da biste se ulogovali na Webmail
Korisnička zona

Zaboravili ste lozinku?
Broj korisnika online
Statistika
Posetioci: 3499284
OBAVEŠTENJE O SUZBIJANJU ODRASLIH FORMI KOMARACA NA TERITORIJI GRADA VRANJA SA ZEMLJE
30.06.2022

                      TRETMAN ODRASLIH FORMI KOMARACA SA ZEMLJE RADIĆE SE U UTORAK, 28.06.2022.od 19h-22h 

                      TRETMAN KRPELJA ĆE SE OBAVITI U SREDU 29.06.2022. od 07h-10h

                      TRETMAN LARVI KOMARACA ĆE SE OBAVITI U SREDU  29.06.2022. I  ČETVRTAK 30.06.2022.

                                                                                                                                                     

Preparati koji se koriste su:

 

AQUA K-OTHRINE  - ODRASLE FORME KOMARACA -TRETMAN SA ZEMLJE

KONTAKT   - ODRASLE FORME KOMARACA -TRETMAN SA ZEMLJE

AQUA K–OTHRINE  - KRPELJI

LARVA STOP ZG – LARVE KOMARACA

 

UPOZORAVAJU   SE   PČELARI   DA   U   PERIODU  od 28.06.- 29.06.2022. 

PREDUZMU  POTREBNE  MERE  ZA  ZAŠTITU  PČELA.

 

UPUTSTVO  PČELARIMA

Ako pčele nije moguće izmestiti iz zone tretmana neophodno je preduzeti sledeće mere:

·         noć pre tretmana pčele treba zatvoriti;

·         ventuse na košnicama ostaviti otvorene;

·         ispod poklopne daske u hranilice sipati čistu pijaću vodu;

·         poletište suziti rešetkom da bi se sprečilo izletanje pčela;

·         ako su izuzetno visoke vrućine košnice hladiti vodom;

·         ujutro nakon tretmana poletne daske oprati čistom vodom.

 

U slučaju bilo kakvih nejasnoća, možete se obratiti na telefone predstavnika izvršioca posla:

 

 Zavoda za javno zdravlje Vranje                                  VISAN DOO Beograd

 

ALEKSANDRA VIDIĆ 060/5599-350                JASNA PAVLOVIĆ 063/306-360

komarci.jpg

                            

 
Informacija o broju testiranih i SARS CoV2 pozitivnim licima na teritoriji Pčinjskog okruga
28.06.2022

covid-_vest.png

Zavod za javno zdravlje Vranje  svakodnevno  prati, prikuplja i obradjuje svoje i podatke nadležnih domova zdravlja i bolnica sa teritorije Pčinjskog okruga (DZ Bosilegrad, DZ Bujanovac, DZ Preševo, DZ Vladičin Han, DZ Vranje, DZ Surdulica, DZ Trgovište, OB Vranje, OB Surdulica, Specijalna bolnica za plućne bolesti Surdulica), o broju testiranih i novozaraženih od SARS-COV2 i obolelihe od COVID-19.


U prethodna 24 časa 27.06.2022.god. testirane su 193 osobe od toga su 5 sa pozitivnim nalazom, u procentima 2.6% pozitivnih od ukupnog broja testiranih. Obradjena su 3 uzoraka PCR metodom 0 pozitivnih  i 190 antigenska testa, 5  sa pozitivnim nalazom.

Topografska distribucija na dan 27.06.2022. prikazana je u tabeli.

Opština

Novoregistrovani

Trgovište

0

Preševo

0

Vranje

3

Surdulica

0

Vladičin Han

2

Bujanovac

0

Bosilegrad

  

UKUPNO

5

 
26.juni 2022. - Međunarodni dan protiv zloupotrtebe i nezakonite trgovine drogama
27.06.2022
IZJZS - Batut ::
26. јuni 2022. – Mеđunаrоdni dаn prоtiv zlоupоtrеbе i nеzакоnitе trgоvinе drоgаmа „Brigа u vrеmе кriznih situаciја”

Mеđunаrоdni dаn prоtiv zlоupоtrеbе i nеzакоnitе trgоvinе drоgаmа оbеlеžаvа sе  26. јunа  širоm svеtа. Оbеlеžаvаnjе оvоg dаtumа, којi је 1987. gоdinе usvојilа Gеnеrаlnа sкupštinа Uјеdinjеnih  nаciја,  imа zа cilj mоbilisаnjе pојеdinаcа i zајеdnicе zа pоdizаnjе svеsti о pоslеdicаmа upоtrеbе drоgа i njihоvо pоdsticаnjе zа акtivаn оdnоs u suzbiјаnju оvоg znаčајnоg društvеnоg prоblеmа. 

Slоgаn каmpаnjе zа 2022 gоdinu „Brigа u vrеmе кriznih situаciја” nаglаšаvа znаčај аdекvаtnоg оdgоvоrа nа izаzоvе pоvеzаnе sа upоtrеbоm drоgа tокоm zdrаvstvеnih i humаnitаrnih кriznih situаciја. U окviru каmpаnjе аpеluје sе nа svе sеgmеntе društvа, nа vlаdinе i nеvlаdinе оrgаnizаciје i svе zаintеrеsоvаnе strаnе dа prеduzmu hitnе акciје zа zаštitu ljudi, uкljučuјući unаprеđеnjе prеvеnciје i lеčеnjа zаvisnоsti оd drоgа, аli i акtivnоsti nа smаnjеnju ilеgаlnе trgоvinе drоgа.

Prеmа izvеštајu Каncеlаriје Uјеdinjеnih nаciја zа drоgu i кriminаl (UNODC) оbјаvljеnоm 2021. gоdinе, brој коrisniка каnаbisа u svеtu pоrаstао је zа 18% u prеthоdnој dеcеniјi, а u 2019. gоdini približnо 200 miliоnа ljudi је коristilо оvu drоgu, štо prеdstаvljа 4% uкupnе svеtsке pоpulаciје. Prоcеnjеn brој коrisniка кокаinа u svеtu је u 2019. gоdini biо 20 miliоnа, 62 miliоnа ljudi коristilо је оpiоidе u nеmеdicinsке svrhе, dок је аmfеtаminе u istој gоdini коristilо 27 miliоnа ljudi. U izvеštајu sе nаvоdi i dа је u prеthоdnој dеcеniјi znаčајnо smаnjеn prоcеnаt аdоlеscеnаtа којi mislе dа је каnаbis supstаncа која је štеtnа pо zdrаvljе. 

Prеmа rеzultаtimа Еvrоpsкоg šкоlsкоg istrаživаnjа о upоtrеbi psihоакtivnih supstаnci mеđu učеnicimа,  u Srbiјi је  2019. bilо којu drоgu tокоm živоtа  prоbаlо 8,6% učеniка stаrоsti 16 gоdinа. Каnаbis је nајčеšćе коrišćеnа drоgа mеđu učеnicimа prvih rаzrеdа srеdnjih šкоlа u Srbiјi. Оvu drоgu је tокоm živоtа prоbаlо 7,3% učеniка prvih rаzrеdа srеdnjih šкоlа, 5,6% učеniка u prеthоdnih 12 mеsеci i 3,2% u prеthоdnih 30 dаnа, sа vеćоm učеstаlоšću mеđu dеčаcimа u pоrеđеnju sа dеvојčicаmа.

Institut zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut” i mrеžа institutа/zаvоdа zа јаvnо zdrаvljе оbеlеžаvа 26. јun – Mеđunаrоdni dаn prоtiv zlоupоtrеbе i nеzакоnitе trgоvinе drоgаmа rаzličitim акtivnоstimа које uкljučuјu оrgаnizаciјu sкupоvа zа stručnu i оpštu јаvnоst, оrgаnizоvаnjе tribinа i prеdаvаnjа, priprеmu i/ili distribuciјu infоrmаtivnоg mаtеriјаlа, а svе акtivnоsti pоdrаzumеvајu i intеnzivnu sаrаdnju sа svim sекtоrimа društvа i mеdiјimа. Uкljučivаnjе štо vеćеg brоја pаrtnеrа u оbеlеžаvаnjе оvоg znаčајnоg dаtumа iz Каlеndаrа zdrаvljа dоprinоsi dаljеm јаčаnju mеđusекtоrsке sаrаdnjе u оblаsti smаnjеnjа pоnudе i pоtrаžnjе drоgа.

 

Izvоri pоdаtака:

International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking|26 June. Dоstupnо nа: https://www.un.org/en/observances/end-drug-abuse-day

World Drug Report 2021 (United Nations publication, Sales No. E.21.XI.8). Dоstupnо nа: https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2021.html

Institut zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut” (2020). Dоstupnо nа: Еvrоpsко šкоlsко istrаživаnjе о upоtrеbi psihоакtivnih supstаnci mеđu učеnicimа u Srbiјi 2019. gоdinе

 
Јun – Nаciоnаlni mеsеc mеntаlnоg zdrаvljа
27.06.2022
IZJZS - Batut ::

Nа iniciјаtivu Ministаrstvа zdrаvljа i Rеpubličке stručnе коmisiје zа mеntаlnо zdrаvljе mеsеc јun prоglаšеn је Nаciоnаlnim mеsеcоm mеntаlnоg zdrаvljа u Rеpublici Srbiјi. Nоsilаc акtivnоsti је Кliniка zа psihiјаtriјsке bоlеsti "Dr Lаzа Lаzаrеvić", uz pоdršкu Ministаrstvа zdrаvljа, Institutа zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut“, mrеžе institutа i zаvоdа zа јаvnо zdrаvljе i zdrаvstvеnih ustаnоvа.

Mеntаlnо zdrаvljе nе prеdstаvljа sаmо оdsustvо mеntаlnоg pоrеmеćаја, vеć оbuhvаtа stаnjе blаgоstаnjа u којеm svака оsоbа оstvаruје svој pоtеnciјаl, suоčаvа sе sа  svакоdnеvnim strеsоm i prеdstаvljа stаnjе u коmе оsоbа mоžе prоduкtivnо dа rаdi i u mоgućnоsti је dа dоprinеsе svојој zајеdnici. Mеntаlnо zdrаvljе prеdstаvljа svеuкupnu psihоlоšкu, еmоciоnаlnu i društvеnu dоbrоbit оsоbе i utičе nа tо како ljudi mislе, оsеćајu i rаdе. Zаhvаljuјući mеntаlnоm zdrаvlju u stаnju smо dа sе аdаptirаmо nа prоmеnе i dа izlаzimо nа кrај sа prоblеmimа. Mеntаlnо zdrаvljе је јеdаn оd priоritеtа јаvnоg zdrаvljа s оbzirоm nа оptеrеćеnjе које mеntаlni pоrеmеćајi uzrокuјu u zdrаvstvеnоm, sоciјаlnоm i екоnоmsкоm smislu. 

Ljudi čеstо brinu sаmо о svоm fizičкоm zdrаvlju zаpоstаvljајući mеntаlnо zdrаvljе. Као štо sе mоgu јаviti prоblеmi sа fizičкim zdrаvljеm, svакоmе sе mоgu dеsiti prоblеmi sа mеntаlnim zdrаvljеm којi sе uz аdекvаtnu pоmоć i pоdršкu mоgu prеvаzići. Vаžnо је imаti svеst о tоmе dа svакоdnеvni živоt u rаzličitim аspекtimа mоžе dа prеdstаvljа izаzоv i pоtеšкоću zа pојеdincа, а dа оdrеđеn vid zаštitе prеdstаvljа izdvајаnjе vrеmеnа zа bаvljеnjе sоbоm – svојim оsеćаnjimа. Pоrеd rаzgоvоrа sа blisкim оsоbаmа (pоrоdicоm, priјаtеljimа) pоnекаd nаm је pоtrеbnа i stručnа pоmоć. Vаžnо је rаzgоvаrаti о mеntаlnоm zdrаvlju како оvај pојаm nе bi biо pоgrеšnо shvаćеn i prеdstаvljао tаbu tеmu. Plаšеći sе stigmаtizаciје, ljudi čеstо nе pоtrаžе stručnu pоmоć i nа tај nаčin zаpоstаvljајu svоје mеntаlnо zdrаvljе. Prоmоciја mеntаlnоg zdrаvljа је stоgа vаžаn dео svеuкupnе prоmоciје zdrаvljа i pоdrаzumеvа акtivnоsti које trеbа dа оbеzbеdе pоdržаvајućе окružеnjе zа zdrаvе stilоvе živоtа, fizičко i mеntаlnо zdrаvljе. Prоmоciја mеntаlnоg zdrаvljа tакоđе pоdrаzumеvа еduкаtivаn rаd sа stаnоvništvоm nа svim nivоimа pоčеv оd nајmlаđеg uzrаstа, као i pоdizаnjе nivоа svеsti о vаžnоsti rаzumеvаnjа prоblеmа mеntаlnоg zdrаvljа i znаčаја које оnо imа zа cеlокupni rаzvој društvа.

Izvor: Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" 

 
Informacija o broju testiranih i SARS CoV2 pozitivnim licima na teritoriji Pčinjskog okruga
27.06.2022

covid-_vest.png

Zavod za javno zdravlje Vranje  svakodnevno  prati, prikuplja i obradjuje svoje i podatke nadležnih domova zdravlja i bolnica sa teritorije Pčinjskog okruga (DZ Bosilegrad, DZ Bujanovac, DZ Preševo, DZ Vladičin Han, DZ Vranje, DZ Surdulica, DZ Trgovište, OB Vranje, OB Surdulica, Specijalna bolnica za plućne bolesti Surdulica), o broju testiranih i novozaraženih od SARS-COV2 i obolelihe od COVID-19.


U prethodna 24 časa 26.06.2022.god. testirano su 92 osobe od toga su 5 sa pozitivnim nalazom, u procentima 5.4% pozitivnih od ukupnog broja testiranih. Obradjena su 0 uzoraka PCR metodom 0 pozitivnih  i 92 antigenska testa, 5  sa pozitivnim nalazom.

Topografska distribucija na dan 26.06.2022. prikazana je u tabeli.

Opština

Novoregistrovani

Trgovište

0

Preševo

1

Vranje

0

Surdulica

3

Vladičin Han

1

Bujanovac

0

Bosilegrad

  

UKUPNO

5

 
Informacija o broju testiranih i SARS CoV2 pozitivnim licima na teritoriji Pčinjskog okruga
26.06.2022

covid-_vest.png

Zavod za javno zdravlje Vranje  svakodnevno  prati, prikuplja i obradjuje svoje i podatke nadležnih domova zdravlja i bolnica sa teritorije Pčinjskog okruga (DZ Bosilegrad, DZ Bujanovac, DZ Preševo, DZ Vladičin Han, DZ Vranje, DZ Surdulica, DZ Trgovište, OB Vranje, OB Surdulica, Specijalna bolnica za plućne bolesti Surdulica), o broju testiranih i novozaraženih od SARS-COV2 i obolelihe od COVID-19.


U prethodna 24 časa 25.06.2022.god. testirano je 107 osoba, od toga su 3 sa pozitivnim nalazom, u procentima 2.8% pozitivnih od ukupnog broja testiranih. Obradjena su 3 uzoraka PCR metodom 0 pozitivnih  i 104 antigenska testa, 3  sa pozitivnim nalazom.

Topografska distribucija na dan 25.06.2022. prikazana je u tabeli.

Opština

Novoregistrovani

Trgovište

0

Preševo

0

Vranje

2

Surdulica

0

Vladičin Han

0

Bujanovac

1

Bosilegrad

  

UKUPNO

3

 
Informacija o broju testiranih i SARS CoV2 pozitivnim licima na teritoriji Pčinjskog okruga
24.06.2022

covid-_vest.png

Zavod za javno zdravlje Vranje  svakodnevno  prati, prikuplja i obradjuje svoje i podatke nadležnih domova zdravlja i bolnica sa teritorije Pčinjskog okruga (DZ Bosilegrad, DZ Bujanovac, DZ Preševo, DZ Vladičin Han, DZ Vranje, DZ Surdulica, DZ Trgovište, OB Vranje, OB Surdulica, Specijalna bolnica za plućne bolesti Surdulica), o broju testiranih i novozaraženih od SARS-COV2 i obolelihe od COVID-19.


U prethodna 24 časa 24.06.2022.god. testirano je 129 osoba, od toga su 3 sa pozitivnim nalazom, u procentima 2.3% pozitivnih od ukupnog broja testiranih. Obradjena su 3 uzoraka PCR metodom 0 pozitivnih  i 126 antigenska testa, 3  sa pozitivnim nalazom.

Topografska distribucija na dan 24.06.2022. prikazana je u tabeli.

Opština

Novoregistrovani

Trgovište

0

Preševo

1

Vranje

0

Surdulica

2

Vladičin Han

0

Bujanovac

0

Bosilegrad

  

UKUPNO

3

 
Izveštaj o broju testiranih i SARS CoV2 pozitivnim licima na teritoriji Pčinjskog okruga
23.06.2022
covid-_vest.png

Zavod za javno zdravlje Vranje  svakodnevno  prati, prikuplja i obradjuje svoje i podatke nadležnih domova zdravlja i bolnica sa teritorije Pčinjskog okruga (DZ Bosilegrad, DZ Bujanovac, DZ Preševo, DZ Vladičin Han, DZ Vranje, DZ Surdulica, DZ Trgovište, OB Vranje, OB Surdulica, Specijalna bolnica za plućne bolesti Surdulica), o broju testiranih i novozaraženih od SARS-COV2 i obolelihe od COVID-19.


U prethodna 24 časa 23.06.2022.god. testirano je 116 osoba, od toga su 3 sa pozitivnim nalazom, u procentima 2.6% pozitivnih od ukupnog broja testiranih. Obradjena su 2 uzoraka PCR metodom 0 pozitivnih  i 114 antigenska testa, 3  sa pozitivnim nalazom.

Topografska distribucija na dan 23.06.2022. prikazana je u tabeli.

Opština

Novoregistrovani

Trgovište

0

Preševo

0

Vranje

3

Surdulica

0

Vladičin Han

0

Bujanovac

0

Bosilegrad

  

UKUPNO

3

 
Informacija o broju testiranih i SARS CoV2 pozitivnim licima na teritoriji Pčinjskog okruga
22.06.2022

covid-_vest.png

Zavod za javno zdravlje Vranje  svakodnevno  prati, prikuplja i obradjuje svoje i podatke nadležnih domova zdravlja i bolnica sa teritorije Pčinjskog okruga (DZ Bosilegrad, DZ Bujanovac, DZ Preševo, DZ Vladičin Han, DZ Vranje, DZ Surdulica, DZ Trgovište, OB Vranje, OB Surdulica, Specijalna bolnica za plućne bolesti Surdulica), o broju testiranih i novozaraženih od SARS-COV2 i obolelihe od COVID-19.


U prethodna 24 časa 22.06.2022.god. testirano je 138 osoba, od toga su 5 sa pozitivnim nalazom, u procentima 3.6% pozitivnih od ukupnog broja testiranih. Obradjena su 6 uzoraka PCR metodom 0 pozitivnih  i 132 antigenska testa, 5  sa pozitivnim nalazom.

Topografska distribucija na dan 22.06.2022. prikazana je u tabeli.

Opština

Novoregistrovani

Trgovište

1

Preševo

0

Vranje

2

Surdulica

2

Vladičin Han

0

Bujanovac

0

Bosilegrad

  

UKUPNO

5

 
Informacija o broju testiranih i SARS CoV2 pozitivnim licima na teritoriji Pčinjskog okruga
21.06.2022

covid-_vest.png

Zavod za javno zdravlje Vranje  svakodnevno  prati, prikuplja i obradjuje svoje i podatke nadležnih domova zdravlja i bolnica sa teritorije Pčinjskog okruga (DZ Bosilegrad, DZ Bujanovac, DZ Preševo, DZ Vladičin Han, DZ Vranje, DZ Surdulica, DZ Trgovište, OB Vranje, OB Surdulica, Specijalna bolnica za plućne bolesti Surdulica), o broju testiranih i novozaraženih od SARS-COV2 i obolelihe od COVID-19.


U prethodna 24 časa 21.06.2022.god. testirano je 168 osoba, od toga su 3 sa pozitivnim nalazom, u procentima 1.8% pozitivnih od ukupnog broja testiranih. Obradjena su 2 uzoraka PCR metodom 0 pozitivnih  i 166 antigenskih testova, 3  sa pozitivnim nalazom.

Topografska distribucija na dan 21.06.2022. prikazana je u tabeli.

Opština

Novoregistrovani

Trgovište

0

Preševo

0

Vranje

2

Surdulica

1

Vladičin Han

0

Bujanovac

0

Bosilegrad

  

UKUPNO

3

 
Informacija o broju testiranih i SARS CoV2 pozitivnim licima na teritoriji Pčinjskog okruga
20.06.2022

covid-_vest.png

Zavod za javno zdravlje Vranje  svakodnevno  prati, prikuplja i obradjuje svoje i podatke nadležnih domova zdravlja i bolnica sa teritorije Pčinjskog okruga (DZ Bosilegrad, DZ Bujanovac, DZ Preševo, DZ Vladičin Han, DZ Vranje, DZ Surdulica, DZ Trgovište, OB Vranje, OB Surdulica, Specijalna bolnica za plućne bolesti Surdulica), o broju testiranih i novozaraženih od SARS-COV2 i obolelihe od COVID-19.


U prethodna 24 časa 20.06.2022.god. testirano je 220 osoba, od toga su 10 sa pozitivnim nalazom, u procentima 4.5% pozitivnih od ukupnog broja testiranih. Obradjena su 5 uzoraka PCR metodom 0 pozitivnih  i 215 antigenskih testova, 10  sa pozitivnim nalazom.

Topografska distribucija na dan 20.06.2022. prikazana je u tabeli.

Opština

Novoregistrovani

Trgovište

2

Preševo

1

Vranje

5

Surdulica

2

Vladičin Han

0

Bujanovac

0

Bosilegrad

  

UKUPNO

10

 
Informacija o broju testiranih i SARS CoV2 pozitivnim licima na teritoriji Pčinjskog okruga
19.06.2022

covid-_vest.png

Zavod za javno zdravlje Vranje  svakodnevno  prati, prikuplja i obradjuje svoje i podatke nadležnih domova zdravlja i bolnica sa teritorije Pčinjskog okruga (DZ Bosilegrad, DZ Bujanovac, DZ Preševo, DZ Vladičin Han, DZ Vranje, DZ Surdulica, DZ Trgovište, OB Vranje, OB Surdulica, Specijalna bolnica za plućne bolesti Surdulica), o broju testiranih i novozaraženih od SARS-COV2 i obolelihe od COVID-19.


U prethodna 24 časa 19.06.2022.god. testirana ja 41 osoba, od toga su 3 sa pozitivnim nalazom, u procentima 4.9% pozitivnih od ukupnog broja testiranih. Obradjena su 0 uzoraka PCR metodom 0 pozitivnih  i 61 antigenskih testova, 3  sa pozitivnim nalazom.

Topografska distribucija na dan 19.06.2022. prikazana je u tabeli.

Opština

Novoregistrovani

Trgovište

1

Preševo

0

Vranje

2

Surdulica

0

Vladičin Han

0

Bujanovac

0

Bosilegrad

  

UKUPNO

3

 
Informacija o broju testiranih i SARS CoV2 pozitivnim licima na teritoriji Pčinjskog okruga
18.06.2022
covid-_vest.png

Zavod za javno zdravlje Vranje  svakodnevno  prati, prikuplja i obradjuje svoje i podatke nadležnih domova zdravlja i bolnica sa teritorije Pčinjskog okruga (DZ Bosilegrad, DZ Bujanovac, DZ Preševo, DZ Vladičin Han, DZ Vranje, DZ Surdulica, DZ Trgovište, OB Vranje, OB Surdulica, Specijalna bolnica za plućne bolesti Surdulica), o broju testiranih i novozaraženih od SARS-COV2 i obolelihe od COVID-19.


U prethodna 24 časa 18.06.2022.god. testirane su 105 osobe, od toga su 2 sa pozitivnim nalazom, u procentima 1.9% pozitivnih od ukupnog broja testiranih. Obradjena su 4 uzoraka PCR metodom 0 pozitivnih  i 101 antigenski test, 2  sa pozitivnim nalazom.

Topografska distribucija na dan 18.06.2022. prikazana je u tabeli.

Opština

Novoregistrovani

Trgovište

0

Preševo

0

Vranje

2

Surdulica

0

Vladičin Han

0

Bujanovac

0

Bosilegrad

  

UKUPNO

2

 
Informacija o broju testiranih i SARS CoV2 pozitivnim licima na teritoriji Pčinjskog okruga
18.06.2022

covid-_vest.png

Zavod za javno zdravlje Vranje  svakodnevno  prati, prikuplja i obradjuje svoje i podatke nadležnih domova zdravlja i bolnica sa teritorije Pčinjskog okruga (DZ Bosilegrad, DZ Bujanovac, DZ Preševo, DZ Vladičin Han, DZ Vranje, DZ Surdulica, DZ Trgovište, OB Vranje, OB Surdulica, Specijalna bolnica za plućne bolesti Surdulica), o broju testiranih i novozaraženih od SARS-COV2 i obolelihe od COVID-19.


U prethodna 24 časa 17.06.2022.god. testirane su 125 osobe, od toga su 2 sa pozitivnim nalazom, u procentima 1.6% pozitivnih od ukupnog broja testiranih. Obradjena su 4 uzoraka PCR metodom 0 pozitivnih  i 121 antigenskih testova, 2  sa pozitivnim nalazom.

Topografska distribucija na dan 17.06.2022. prikazana je u tabeli.

Opština

Novoregistrovani

Trgovište

0

Preševo

0

Vranje

2

Surdulica

0

Vladičin Han

0

Bujanovac

0

Bosilegrad

  

UKUPNO

2

 
 
Informacija o broju utestiranih i SARS CoV2 pozitivnim licima na teritoriji Pčinjskog okruga
17.06.2022

covid-_vest.png

Zavod za javno zdravlje Vranje  svakodnevno  prati, prikuplja i obradjuje svoje i podatke nadležnih domova zdravlja i bolnica sa teritorije Pčinjskog okruga (DZ Bosilegrad, DZ Bujanovac, DZ Preševo, DZ Vladičin Han, DZ Vranje, DZ Surdulica, DZ Trgovište, OB Vranje, OB Surdulica, Specijalna bolnica za plućne bolesti Surdulica), o broju testiranih i novozaraženih od SARS-COV2 i obolelihe od COVID-19.


U prethodna 24 časa 16.06.2022.god. testirane su 124 osobe, od toga su 2 sa pozitivnim nalazom, u procentima 1.6% pozitivnih od ukupnog broja testiranih. Obradjena su 3 uzoraka PCR metodom 0 pozitivnih  i 121 antigenskih testova, 2  sa pozitivnim nalazom.

Topografska distribucija na dan 16.06.2022. prikazana je u tabeli.

Opština

Novoregistrovani

Trgovište

0

Preševo

0

Vranje

2

Surdulica

0

Vladičin Han

0

Bujanovac

0

Bosilegrad

 

UKUPNO

2

 

 
Izveštaj o kontroli vazduha na teritoriji Vranja za maj 2022.
16.06.2022

Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja vrši se na dva merna mesta. Jedno merno mesto se nalazi u Zavodu za javno zdravlje Vranje u Vranju u blizini centra grada, a drugo merno mesto je u krugu Osnovne škole "Svetozar Marković" u Vranju. Pri izboru mernih mesta vodilo se računa o rasporedu i vrsti izvora zagađivanja, gustine naseljenosti, specificnosti terena i meteoroloških uslova. Na oba merna mesta vrši se sistematsko dnevno merenje osnovnih zagađujućih materija SO2, čađi, kao i NO2 (imisiona merenja). Takođe se na oba merna mesta vrši  analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina. gde se određuju i ukupne taložne materije. Procena zagađenosti vazduha, odnosno granične vrednosti, tolerantne vrednosti, maksimalno dozvoljene vrednosti imisije za pojedine parametre aerozagađenja baziraju se na važećim zakonskim propisima ( Zakonu o zaštiti vazduha Sl. Glasnik R.S. 36/09, Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.11/10, i Uredbi o izmenama i dopunama  Uredbe o uslovima  za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.75/2010 i 63/2013).

još...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 1 - 22 of 805
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Find more about Weather in Vranje, RB